TOP 50 lúc 0h00 30/09/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 QuyCai 0 73 0 0 Muse Elf
2 EFLrespons 0 71 0 0 Hight Elf
3 ThugLife 0 71 0 0 Duel Master

View more latest threads same category: